"Żabki"
"Słoneczka"

PRZEDSZKOLE NR 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95
ul.Lwowska 30a
53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

Strona główna

Zasady naboru

Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Uchwały Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1549)

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2017 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia

 

I.Wypełnienie wniosku

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu:  

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
 • utworzyć listę preferencji– ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wydrukować wniosek, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i internetu:

 • pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej
 • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek
 • złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej pierwszego wyboru

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że:

- data i godzina wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, wydrukowania wniosku

- data i godzina wydrukowania wniosku

- data i godzina złożenia wniosku w placówce

- data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2014 r.) i 4 letnich (ur. w 2013 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

-  zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

-  dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

-  sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

 

III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich

(ur. w 2012 r.) i 6 letnich (ur. w 2011 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • szkoła może wydać rodzicowi druk woli kontynuacji w przypadku gdy w roku szkolnym 2017/2018 w placówce będzie funkcjonował oddział przedszkolny
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

-  zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
-  dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

-  sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

 

UWAGA:

- rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej placówce,  działająca na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

- w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 roku

- w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

- przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacji

 

IV. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, ewentualnej  rezygnacji z miejsca w placówce, do którego zakwalifikowało się dziecko.

 • po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun składa ewentualną rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

UWAGA: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie

z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyćw odpowiednim terminie wkancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):

 • wniosek
 • 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

 

Terminarz

Data Zdarzenie

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

do 1.06.2017 r. 

Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439) – (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej)

24.04 - 4.05.2017 r.
24.04.2017 r. od godz. 8.00
4.05.2017 r. do godz.14.00
Wypełnić w systemie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydrukować wniosek
24.04. - 4.05.2017 r.
w godz. 8.00-15.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany lub wypełniony ręcznie wniosek wraz z wymaganymi dokumnetami.

1.06.2017 r.
od godz. 10.00
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
1 – 5.06.2017 r.
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej ewentualną rezygnację z miesjca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko.

9.06.2017 r.
od godz. 12.00
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami odbywa się bez narzędzi elektronicznych.

Dotyczy dzieci, które:

 • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
 • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;
5 - 6.07.2017 r.
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które po rekrutacji elektronicznej dysponują wolnymi miejscami

21.07.2017 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

24 - 25.07.2017 r.
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej ewentualną  rezygnację z miejsca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko.

27.07.2017 r.
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

31.08.2017 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy.

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.