"Słoneczka"
muchomorki
motylki
pszczolki

PRZEDSZKOLE NR 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95
ul.Lwowska 30a
53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

Procedura bezpieczeństwa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 95 WE WROCŁAWIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

 

Niniejsza Procedura reguluje:

 

 

 • Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka
 • Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • Zasady przebywania dzieci na świeżym powietrzu;
 • Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu;
 • Zasady szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 4 OBOWIĄZKI RODZICA

§ 5 SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

§ 6 ZASADY DZIAŁANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

§ 7 PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE PLACÓWKI

§ 8 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola nr 95 oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki w okresie pandemii COVID-19.
 2. Celem wdrożenia niniejszej procedury jest:
  1. zminimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem lub choroby COVID-19
  2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 3. Procedura określa zasady i definiuje działania, mające ograniczyć możliwość zakażenia, które pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany zapoznać się, poprawnie wypełnić i podpisać oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej Procedury.

 

 

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

Dyrektor Przedszkola nr 95 we Wrocławiu:

 1. Nowelizuje regulaminy wewnętrzne i dostosowuje obowiązujące w placówce procedury do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 1. Współpracuje z Organem Prowadzącym (Miasto Wrocław) który:
  1. zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
  2. zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
  3. wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu), jeśli będzie taka konieczność.
 2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 3. Informuje rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19, oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i z jego każdorazowym dowozem.
 4. Organizuje przygotowanie pomieszczenia do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (pomieszczenie sali gimnastycznej).
 5. Organizuje niezbędne wyposażenie izolatorium, w co najmniej  2 zestawy środków ochronnych. W skład każdego zestawu wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski, co najmniej 5 par rękawiczek.
 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (obejmujące w szczególności rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk      i powierzchni.
 7. Dopilnowuje, aby w szatni przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zapewnia mydła antybakteryjne oraz umieszczone w widocznych miejscach instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozownikach z płynem umieszczone w widocznych miejscach instrukcje do dezynfekcji rąk
 1. Dopilnowuje, aby w przedsionku przed wejściem do przedszkola wisiała umieszczona w widocznym miejscu instrukcja, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz, aby obok znajdował się kosz na zużyte rękawiczki.

 

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) zobowiązany jest pozostać w domu i zawiadomić o swoim podejrzeniu, dyrektora placówki.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne każdorazowo odkażając ręce płynem do dezynfekcji rąk zgodnie    z zamieszczoną tam instrukcją.
 4. Często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg umieszczonej w widocznych miejscach w placówce instrukcji oraz myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. Wszyscy pracownicy przebierają się w strój do pracy i stosują środki ochrony osobistej.
 6.  Obowiązki Nauczyciela:

a. Nadzoruje użycie dystrybutorów wody znajdujących się w każdej sali.

b. Mierzy temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb termometrem bezdotykowym.

c.  Stara się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.

d. Nie udziela informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast jest do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 1. Organizuje zabawy na podwórku przedszkolnym.
 1. Pracownicy przemieszczają się w placówce tylko w sytuacjach niezbędnych.
 2. W miarę możliwości przydzieleni opiekunowie (nauczyciele, wyznaczone woźne) przebywają stale  w wyznaczonej  sali z przydzieloną im grupą dzieci.
 3. W przypadku nieobecności nauczyciela lub przydzielonej woźnej w grupach najmłodszych ustalane jest zastępstwo lub zmieniane są godziny pracy pozostałego personelu.
 4. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki.
 5. Nauczyciele:
  1. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
  2. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg umieszczonej w widocznych miejscach w placówce instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 9.
  3. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
  4. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
  5. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie spotykały się ze sobą.
  6. Unikają organizowania większych skupisk dzieci.
  7. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 6. Personel obsługi przedszkola (pomoc nauczyciela, woźne):
  1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki
  2. Czuwają nad bezpiecznym poruszaniem się dziecka na terenie ciągów komunikacyjnych; doprowadzają dziecko do sali i odbierają z sali, przyprowadzając do rodzica do drzwi.
  3. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
  4. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
  5. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków   oraz wyznaczone urządzenia na placu zabaw..
  6. Jeśli w sali jest dywan, dezynfekować przynajmniej raz dziennie lub w rzaie potrzeby za pomocą mopa parowego.
  7. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za bezpieczne odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 7. Personel kuchenny oraz pomocniczy (intendent i referent):
  1. Nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi
  2. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
  3. Wykonuje swoje zadania, utrzymując odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
  4. Stosuje środki ochrony i higieny osobistej.
  5. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
  6. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty
   i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
  7. Intendent i referent dba o stosowanie procedur HACCP.
  8. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami z tyłu przedszkola.
 8. Zastosowano ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: tylko osoby zdrowe w masce osłaniającej usta i nos, w rękawiczkach jednorazowych po dezynfekcji rąk, (np. dostawcy, listonosz).

 

 

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICA.

 

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni, zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa opracowaną  i wdrożoną w przedszkolu na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązani są złożyć podpisane oświadczenie stanowiące załączniki nr 1 i 2
 2. Osobą upoważnioną do przyprowadzenia i odbioru dziecka jest  rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona.
 3. W czasie obowiązywania niniejszej procedury na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, przedszkole jest czynne od 6.45 do 16.45.
 4. Dzieci przyjmowane są do przedszkola wyłącznie do godziny 8.30. Po tym czasie, nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.
 5. Pojedynczy rodzic /opiekun prawny odprowadzający (lub odbierający) dziecko dzwoniąc dzwonkiem przy drzwiach anonsuje przybycie dziecka (lub chęć odebrania dziecka). Dziecko od rodzica  odbierane jest przez pracownika Przedszkola (wyznaczoną woźną) i zaprowadzane do szatni, a następnie oddawane pod opiekę nauczycielowi. Analogicznie po południu wyznaczony pracownik wyprowadza dziecko z sali, prowadzi do szatni, a następnie odprowadza do rodzica. Po odebraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola.
 6. Rodzic, w razie konieczności wejścia do placówki,  bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z umieszczoną w widocznym miejscu instrukcji i korzysta z własnych rękawiczek jednorazowych oraz własnej maseczki których nie zdejmuje.
 7. Maksymalnie w szatni może przebywać 12  dzieci (po troje z każdej grupy), a pozostali rodzice wraz z dziećmi oczekują na wejście do placówki przed drzwiami wejściowymi przedszkola, zachowując dystans społeczny min. 2 m wobec pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych.
 8. Dziecko wchodzi do sali wyłącznie pod opieką pracownika przedszkola.
 9. Na terenie placówki obowiązuje zakaz tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak
  i dzieci. Od momentu wejścia na teren przedszkola aż do momentu jego opuszczenia należy bezwzględnie trzymać dziecko za rękę.

W tym czasie niedopuszczalne jest:

 1. samowolne i swobodne przemieszczanie się dziecka na terenie przedszkola.
 2. kontaktowanie się dzieci w czasie oczekiwania na wejście do przedszkola                 i w szatni.
 1. Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do przedszkola, jak i w drodze powrotnej.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci minimalizują czas przebywania na terenie przedszkola.
 3. Rodzic jest zobowiązany do przekazania istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka każdorazowo w deklaracji oraz lub mailowo albo telefonicznie nauczycielowi lub dyrektorowi, jeśli stan zdrowia dziecka ulega pogorszeniu w czasie jego pobytu w domu.
 4. Rodzic / opiekun prawny (z rodziny, w której nikt nie jest objęty kwarantanną) przyprowadza tylko zdrowe dzieci do przedszkola bez objawów infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Przedszkola w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów u dziecka w czasie jego pobytu w placówce, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko niezwłocznie, max do 1 godziny od chwili zawiadomienia go. W czasie oczekiwania na odebranie dziecka przebywa ono pod nadzorem w odosobnieniu, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w § 8 niniejszej procedury.
 5. Dziecku, które ukończyło 4 lata, rodzic zapewnia indywidualną osłonę ust i nosa
  w drodze do i z przedszkola.
 6. Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek. Maseczki do zakrywania ust i nosa rodzic zabiera ze sobą i przynosi w momencie odbioru dziecka z przedszkola. Maseczka dziecka nie pozostaje na terenie przedszkola. Pozostawione maseczki będą wyrzucane przez personel w trakcie dezynfekcji szatni po godzinie 9.
 7. Rodzice wyjaśniają dziecku i dbają, aby dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek
  i innych przedmiotów z domu.
 8. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 

§ 5

 SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów    z przedszkola zwłaszcza w godzinach pracy palcówki.
 2. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do zapoznania się z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 Zarządzenia nr 3623/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2020r., w którym przekazuje numery telefonu do szybkiego kontaktu z przedszkolem.
 3. Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów komórkowych, adresy e-mail obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.
 4. Dane kontaktowe do obojga rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, a kopia jest dostępna w pokoju intendenta.
 5. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Przedszkole nr 95 odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Przedszkola nr 95 we Wrocławiu.
 6. Administratorem danych osobowych dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny jest Przedszkole nr 95 we Wrocławiu ul. Lwowsk 30a, 53-516 Wrocław, telefon kontaktowy: 71 798 68 25 lub e-mail: sekretariat.p95@wroclawskaedukacja.pl

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 1. Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie    w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych lub w sposób zautomatyzowany

 

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki będą zamknięte.
 2. Przyprowadzanie dzieci możliwe jest  od  godziny 6.45 do  8.30, odbieranie do 14.30 do 16.45

3.    Przyprowadzanie dzieci do placówki:

 1. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola
   
 2. Każdy Rodzic na terenie przedszkola ma obowiązek mieć założoną własną maseczkę ochronną oraz zdezynfekować ręce.
 3. Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za utrzymanie maksymalnej dozwolonej ilość dzieci w szatni.
 4. W szatni może przebywać w jednym czasie maksymalnie 12 dzieci (po 3 dzieci z grupy).
 5.    Pracownik dyżurujący odpowiada za doprowadzenie dziecka do sali lub przyprowadzenie dziecka do rodzica w przypadku jego odbioru.
 6. Rodzic rozstaje się z dzieckiem lub odbiera je w miejscu wyznaczonym tj. w przedsionku przedszkola.
 7. W przedsionku należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. minimum 1, 5 -2 metrów.

 

§ 7

 PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE PLACÓWKI

 

 1. W trakcie wyjść do ogrodu przestrzegana będzie zmianowość grup przebywających        w ogrodzie. W tym samym czasie mogą przebywać na terenie ogrodu dwie grupa,            a kolejne mogą wyjść na teren ogrodu dopiero gdy wcześniejsza grupa powróci do sali.
 2. Wyjście do ogrodu będzie się odbywać z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości między dziećmi.
 3. W czasie pobytu dzieci na powietrzu sale są wietrzone. Należy zaopatrzyć dziecko   w odpowiedni do pogody strój oraz ubranie zmienne.
 4. Dopuszcza się możliwość korzystania z 1 do 2 sprzętów (huśtawka, zjeżdżalnia) jeśli przedszkole będzie dysponowało odpowiednimi środkami do dezynfekcji. Wówczas sprzęt będzie dezynfekowany przed wyjściem dzieci na podwórko przez konserwatora oraz po każdej grupie przez woźną przydzieloną do danej grupy.

 

 

§ 8

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

COVID-19

 

 1. W razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) u Dziecka:

a. Nauczyciel niezwłocznie telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji a następnie telefonicznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i informuje o konieczności odebrania dziecka z placówki w ciągu 1 godziny.

 1. Dyrektor kieruje do pomocy osobę: pomoc nauczyciela lub woźną, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
 1. Pracownik odprowadza dziecko do tzw. izolatorium – pomieszczenie sali gimnastycznej i pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 2. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 a także przekazuję taką informację do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do tzw. izolatorium – pomieszczenie sali gimnastycznej.
  2. Dyrektor kieruje do pomocy innego pracownika, która zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i towarzyszy choremu w izolatorium utrzymując min. 2 m odległości
  3. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby (poniżej), które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 2. Informacja o potrzebnych telefonach na wypadek wystąpienia zachorowania
  1. Infolinia 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
  2. Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu:
 • do godziny 15: 00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5
 • po godzinie 15: 00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579
 • osoby dorosłe Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 71 39 57 520
 • dzieci Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a tel. 71 770 31 51

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedura Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora Zarządzenia wdrażającego procedurę.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV-2) przez MZ i MEN oraz GIS.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie - Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3623/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2020 r
 2. Oświadczenie - Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2951/20 prezydenta Wrocławia z dnia 6.05.2020

 

Linki


 

http://przedszkolenr95wroclaw.bip.gov.pl/

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.